?

Бакалавр, 0305 Економіка та підприємництво

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Івано-Франківську
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Запорізька державна інженерна академія
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Свалявська філія Національного університету харчових технологій
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Криворізький національний університет
Донецький університет економіки та права
Херсонський державний аграрний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Бердянський державний педагогічний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Полтавська державна аграрна академія
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський національний морський університет
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Черкаський державний бізнес-коледж
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Конотопський інститут Сумського державного університету
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Дунайський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Донбаська державна машинобудівна академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський національний аграрний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Галицька Академія
Донецький національний університет
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Український державний хіміко-технологічний університет
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ
Українська академія друкарства
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Вінницька філія Національного університету Державної податкової служби України
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Одеський національний політехнічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Дніпропетровська філія ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Донбаський державний технічний університет
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Тернопільський комерційний інститут, ПВНЗ
Національний гірничий університет
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Черкаський державний технологічний університет
Інститут підприємництва «Стратегія»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ізмаїльський інститут водного транспорту, ТзОВ
Тернопільський національний економічний університет
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Рівненський державний гуманітарний університет
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Луганський національний аграрний університет
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізька державна інженерна академія
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Бердянський державний педагогічний університет
Вінницький національний аграрний університет
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Самбірська філія Тернопільського національного економічного університету
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Український гуманітарний інститут, ПВНЗ
Вінницький фінансово-економічний університет
Донбаський державний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Інститут підприємництва «Стратегія»
Київський національний університет технологій та дизайну
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Одеський національний економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Донецький національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Донецький національний технічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Українська академія банківської справи Національного банку України
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Маріупольський державний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Одеський національний економічний університет
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Київський національний торговельно-економічний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут екології економіки і права
Черкаський державний технологічний університет
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський інститут менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Криворізький національний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ
Київський університет туризму, економіки і права
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Київський професійно педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Черкаський державний бізнес-коледж
Приазовський державний технічний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Харківський інститут управління (у формі Товариства з обмеженою відповідальністю)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Галицька Академія
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Український державний хіміко-технологічний університет
Українська академія друкарства
Кіровоградський інститут комерції
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Університет економіки та права «КРОК»
Тернопільський комерційний інститут, ПВНЗ
Вінницький кооперативний інститут
Національний гірничий університет
Інститут екології економіки і права
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Жмеринська філія ВНЗ «Університет сучасних знань»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Луганський національний аграрний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Міжгалузева академія управління
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Запорізька державна інженерна академія
Запорізька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ніжинська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Буковинський університет
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Донецький університет економіки та права
Херсонський державний аграрний університет
Єреванський навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Київський університет туризму, економіки і права
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький національний аграрний університет
Львівська філія Національного університету харчових технологій
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Східно-європейський слов'янський університет, ВНЗ ТзОВ
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Нікопольський факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Свалявська філія Тернопільського національного економічного університету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Київський професійно педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Черкаський державний бізнес-коледж
Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту ДКСУ
Приазовський державний технічний університет
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Горлівський регіональний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Дунайський навчально-консультативний пункт Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Донбаська державна машинобудівна академія
Ужгородський національний університет
Кіровоградський інститут ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський національний аграрний університет
Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки ТзОВ ВНЗ «Університет сучасних знань»
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Дубенська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Національний університет «Острозька академія»
Галицька Академія
Донецький національний університет
Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Класичний приватний університет
Жмеринська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний університет «Львівська політехніка»
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Львівський державний університет внутрішніх справ
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій
Кам`янець-Подільська філія Національного університету Державної податкової служби України
Українська академія друкарства
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Кіровоградський інститут комерції
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Вінницька філія Національного університету Державної податкової служби України
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Дніпропетровська філія ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Харківський економіко-правовий університет у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Бучацький інститут менеджменту і аудиту
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький державний університет управління
Вінницький фінансово-економічний університет
Калуський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ
Луцька філія Тернопільського національного економічного університету
Донбаський державний технічний університет
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Коледж фінансів та міжнародної торгівлі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Кілійський транспортний коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Білоцерківська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький кооперативний інститут
Донецька філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний гірничий університет
Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Київський інститут банківської справи, ТзОВ
Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Інститут ділового адміністрування
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Інститут підприємництва «Стратегія»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Сторожинецька філія Національного університету Державної податкової служби України
Ізмаїльський інститут водного транспорту, ТзОВ
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Одеський державний аграрний університет
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний гуманітарний університет
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Луцький національний технічний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Львівський інститут економіки і туризму
Одеський національний економічний університет
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
Львівська комерційна академія
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Національний університет «Львівська політехніка»
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Українська академія друкарства
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Сумський національний аграрний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Маріупольський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Ужгородський національний університет
Кіровоградський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Донецький національний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Університет менеджменту освіти
Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Уманський національний університет садівництва
Херсонський національний технічний університет
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Тернопільський національний економічний університет
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Жмеринська філія ВНЗ «Університет сучасних знань»
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Вінницька філія Університету сучасних знань
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Луганський національний аграрний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Кіровоградський національний технічний університет
Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету
Запорізька державна інженерна академія
Запорізька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ніжинська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Донецька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Буковинський університет
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Донецький університет економіки та права
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Єреванський навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Бердянський державний педагогічний університет
Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький національний аграрний університет
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Одеська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Східно-європейський слов'янський університет, ВНЗ ТзОВ
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Нікопольський факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Свалявська філія Тернопільського національного економічного університету
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Конотопський інститут Сумського державного університету
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Карпатський університет імені Августина Волошина, ПВНЗ
Донбаська державна машинобудівна академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Білоцерківська філія Університету сучасних знань
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський національний аграрний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Житомирська філія Університету сучасних знань
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Житомирська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Дубенська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Національний університет «Острозька академія»
Галицька Академія
Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Донецький національний університет
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Класичний приватний університет
Жмеринська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Львівський державний університет внутрішніх справ
Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій
Український державний хіміко-технологічний університет
Кам`янець-Подільська філія Національного університету Державної податкової служби України
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Кіровоградський інститут комерції
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Вінницька філія Національного університету Державної податкової служби України
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Сумський національний аграрний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Дніпропетровська філія ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Харківський економіко-правовий університет у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Академія рекреаційних технологій і права
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донецький державний університет управління
Український гуманітарний інститут, ПВНЗ
Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Вінницький фінансово-економічний університет
Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Луцька філія Тернопільського національного економічного університету
Донбаський державний технічний університет
Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Коледж фінансів та міжнародної торгівлі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Економіко-технологічний університет
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Білоцерківська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький кооперативний інститут
Донецька філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний гірничий університет
Інститут екології економіки і права
Київський інститут банківської справи, ТзОВ
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Інститут ділового адміністрування
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Дніпродзержинський державний технічний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Кам`янець-Подільська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Вінницька філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Первомайська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Сторожинецька філія Національного університету Державної податкової служби України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет