?

Магістр, 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Таврійський державний агротехнологічний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Донбаська державна машинобудівна академія
Національний лісотехнічний університет України
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Національна металургійна академія України
Сумський державний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Одеський державний екологічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський національний морський університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет державної податкової служби України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ужгородський національний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Український державний хіміко-технологічний університет
Університет митної справи та фінансів
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет харчових технологій
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна металургійна академія України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Галицька Академія
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Херсонський національний технічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Одеський державний екологічний університет
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний транспортний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Донецький національний університет
Донецький національний технічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Запорізька державна інженерна академія
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Галицька Академія
Вінницький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Херсонський національний технічний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Тернопільський національний економічний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Національний університет «Львівська політехніка»
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Український державний університет залізничного транспорту
Національний університет «Львівська політехніка»
Український державний хіміко-технологічний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Тернопільський національний економічний університет