?

Магістр, 0304 Право

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Європейський університет, ПВНЗ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Київський університет культури, ПВНЗ
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Національнa академія Служби безпеки України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний університет «Одеська юридична академія»
Донецький університет економіки та права
Національна академія внутрішніх справ
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Київський університет туризму, економіки і права
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Донецький юридичний інститут МВС України
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Херсонський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Карпатський університет імені Августина Волошина, ПВНЗ
Одеська національна морська академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Київський університет права Національної академії наук України
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Львівська комерційна академія
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський державний університет внутрішніх справ
Одеський державний університет внутрішніх справ
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Харківський економіко-правовий університет у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Національний університет водного господарства та природокористування
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Донецький державний університет управління
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Хмельницький університет управління та права
Національний гірничий університет
Дніпропетровський гуманітарний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Академія адвокатури України
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет