?

Магістр, 0306 Менеджмент і адміністрування

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний транспортний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Український державний університет залізничного транспорту
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Сумський національний аграрний університет
Донецький державний університет управління
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Національний університет харчових технологій
Одеська національна академія харчових технологій
Уманський національний університет садівництва
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луцький національний технічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Одеський національний економічний університет
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національний університет «Львівська політехніка»
Український державний хіміко-технологічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Національний гірничий університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Криворізький національний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Вінницький національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Український державний університет залізничного транспорту
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» (спільний вищий заклад освіти з колективною власністю)
Львівський національний аграрний університет
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Сумський національний аграрний університет
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Донбаський державний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Європейський університет, ПВНЗ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Житомирський національний агроекологічний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізька державна інженерна академія
Маріупольський державний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Одеський державний екологічний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Львівський інститут менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Херсонський державний аграрний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Бердянський державний педагогічний університет
Донецький інститут туристичного бізнесу
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Київський національний лінгвістичний університет
Одеський національний морський університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національна академія Національної гвардії України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Українська інженерно-педагогічна академія
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Донбаська державна машинобудівна академія
Одеська національна морська академія
Харківська державна зооветеринарна академія
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Донецький національний університет
Вінницький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Львівський державний університет внутрішніх справ
Університет менеджменту освіти
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Український державний хіміко-технологічний університет
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Вінницький фінансово-економічний університет
Донбаський державний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківська державна академія культури
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Одеський державний аграрний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет