?

Магістр, 0305 Економіка та підприємництво

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Європейський університет, ПВНЗ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Луцький національний технічний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Ужгородський національний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Донецький національний університет
Університет митної справи та фінансів
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донецький державний університет управління
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Європейський університет, ПВНЗ
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Донецький університет економіки та права
Херсонський державний аграрний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Бердянський державний педагогічний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Полтавська державна аграрна академія
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський національний морський університет
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Донбаська державна машинобудівна академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський національний аграрний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний хіміко-технологічний університет
Українська академія друкарства
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Одеський національний політехнічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Донбаський державний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізька державна інженерна академія
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Бердянський державний педагогічний університет
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Вінницький фінансово-економічний університет
Донбаський державний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Львівський національний університет імені Івана Франка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Українська академія банківської справи Національного банку України
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Маріупольський державний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Криворізький національний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Одеський національний економічний університет
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут екології економіки і права
Черкаський державний технологічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний фармацевтичний університет
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Криворізький національний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Український державний хіміко-технологічний університет
Українська академія друкарства
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Інститут екології економіки і права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Луганський національний аграрний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Запорізька державна інженерна академія
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Буковинський університет
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Криворізький національний університет
Херсонський державний аграрний університет
Єреванський навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Київський університет туризму, економіки і права
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Горлівський регіональний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Донбаська державна машинобудівна академія
Ужгородський національний університет
Львівський національний аграрний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Українська академія друкарства
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький державний університет управління
Вінницький фінансово-економічний університет
Донбаський державний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Київський інститут банківської справи, ТзОВ
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Одеський державний аграрний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Кіровоградський національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Національний університет державної податкової служби України
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Класичний приватний університет
Університет митної справи та фінансів
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Тернопільський національний економічний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Львівська комерційна академія
Київський національний торговельно-економічний університет
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Луцький національний технічний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Львівська комерційна академія
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Київський національний торговельно-економічний університет
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Донецький національний університет
Університет менеджменту освіти
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний університет харчових технологій
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Тернопільський національний економічний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Кіровоградський національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Буковинський університет
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Криворізький національний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Бердянський державний педагогічний університет
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Карпатський університет імені Августина Волошина, ПВНЗ
Донбаська державна машинобудівна академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Львівський національний аграрний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донецький державний університет управління
Вінницький фінансово-економічний університет
Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Донбаський державний технічний університет
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Інститут екології економіки і права
Київський інститут банківської справи, ТзОВ
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Дніпродзержинський державний технічний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет