?

Магістр, 1401 Сфера обслуговування

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Київський університет культури, ПВНЗ
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет туризму, економіки і права
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Мукачівський державний університет
Львівська комерційна академія
Класичний приватний університет
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Київський національний торговельно-економічний університет
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет туризму, економіки і права
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський державний університет фізичної культури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Одеський національний економічний університет
Мукачівський державний університет
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Черкаський державний технологічний університет
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету