?

Магістр, 0301 Соціально-політичні науки

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Національний університет «Одеська юридична академія»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Мукачівський державний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський державний університет внутрішніх справ
Донбаський державний педагогічний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Хмельницький національний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Національний університет цивільного захисту України
Національний авіаційний університет
Харківський національний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національна академія внутрішніх справ
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Карпатський університет імені Августина Волошина, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Університет менеджменту освіти
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут екології економіки і права
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпропетровський гуманітарний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний університет «Одеська юридична академія»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Донецький державний університет управління
Дніпродзержинський державний технічний університет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»