?

Магістр, 1801 Специфічні категорії

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Приазовський державний технічний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Київський університет права Національної академії наук України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Донецький державний університет управління
Університет економіки та права «КРОК»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національна металургійна академія України
Тернопільський національний економічний університет
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Академія муніципального управління
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Харківський національний медичний університет
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Вінницький національний аграрний університет
Полтавська державна аграрна академія
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Українська інженерно-педагогічна академія
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Сумський національний аграрний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Університет економіки та права «КРОК»
Хмельницький університет управління та права
Національний гірничий університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Національна металургійна академія України
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Академія муніципального управління
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Луцький національний технічний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Міжнародний інститут бізнесу, ПВНЗ
Одеський державний екологічний університет
Львівський інститут менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Ужгородський національний університет
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), ПВНЗ
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Одеський національний політехнічний університет
Сумський національний аграрний університет
Донецький національний технічний університет
Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Київський національний університет технологій та дизайну
Херсонський національний технічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Одеський державний екологічний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Вінницький національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Приазовський державний технічний університет
Львівський національний аграрний університет
Національний лісотехнічний університет України
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний гірничий університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Тернопільський національний економічний університет
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Національний університет «Одеська юридична академія»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Приазовський державний технічний університет
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський державний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський національний технічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Запорізький національний університет
Український католицький університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Харківська державна академія культури
Сумський державний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Харківський національний медичний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Українська інженерно-педагогічна академія
Ужгородський національний університет
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Донецький національний університет
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Університет менеджменту освіти
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Академія рекреаційних технологій і права
Національний університет водного господарства та природокористування
Донбаський державний педагогічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Тернопільський національний економічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Житомирський національний агроекологічний університет
Луцький національний технічний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Державний університет телекомунікацій
Приазовський державний технічний університет
Ужгородський національний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Львівська комерційна академія
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Хмельницький національний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Дніпродзержинський державний технічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна металургійна академія України
Харківська державна академія культури
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Бердянський державний педагогічний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Херсонський державний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Донецький національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Університет менеджменту освіти
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Національний університет водного господарства та природокористування
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Університет економіки та права «КРОК»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний транспортний університет
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Одеський національний морський університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Приазовський державний технічний університет
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний університет «Львівська політехніка»
Університет менеджменту освіти
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький державний університет управління
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Тернопільський національний економічний університет
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Кіровоградський національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Одеський національний економічний університет
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський державний університет внутрішніх справ
Українська академія друкарства
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Запорізький національний університет
Одеський національний політехнічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Луганський національний аграрний університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Приазовський державний технічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Українська інженерно-педагогічна академія
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний технічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Миколаївський національний аграрний університет
Донецький національний технічний університет
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Університет економіки та права «КРОК»
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Сумський державний університет